Poinsettia Day 2022

Poinsettia Day was 56 days, ie 1 month and 25 days ago.

In 2022 Poinsettia Day was on December 12th (monday).