Potato Pancakes Day 2021

Until Potato Pancakes Day are 51 days, ie 1 month and 20 days.

In 2021 Potato Pancakes Day is on November 13th (saturday).