Potato Pancakes Day 2022

Until Potato Pancakes Day are 95 days, ie 3 months and 3 days.

In 2022 Potato Pancakes Day is on November 13th (sunday).