Fibromyalgia Awareness Day 2024

Until Fibromyalgia Awareness Day are 77 days, ie 2 months and 16 days.

In 2024 Fibromyalgia Awareness Day is on May 12th (sunday).