Fibromyalgia Awareness Day 2023

Until Fibromyalgia Awareness Day are 158 days, ie 5 months and 7 days.

In 2023 Fibromyalgia Awareness Day is on May 12th (friday).