Fibromyalgia Awareness Day 2022

Until Fibromyalgia Awareness Day are 234 days, ie 7 months and 22 days.

In 2022 Fibromyalgia Awareness Day is on May 12th (thursday).