International Day of Democracy 2021

International Day of Democracy was 79 days, ie 2 months and 18 days ago.

In 2021 International Day of Democracy was on September 15th (wednesday).